stránky jsou zrušeny


Co potřebujeme vědět před oceněním:

1/ Jaký je účel ocenění?

Ve znaleckém posudku je uvedena buď cena zjištěná (administrativní) nebo tzv. obvyklá cena - ocenění. Cenu zjištěnou budete potřebovat nejčastěji při převodu nemovitosti (koupě) pro účely finančního úřadu – pro daň z převodu nemovitostí. Cena obvyklá se pak využívá u většiny ostatních institucí, nejčastěji pro účely bank při úvěrových řízeních, pro dědická řízení, rozdělení SJM a další.

2/ Pro jakou banku?

V případě ocenění pro účely úvěrového řízení v bance potřebujeme znát pro jakou banku se zpracovává. Každá banka má své metodiky a postupy ocenění, včetně svého softwaru a postupu předání ocenění.

3/ Jaké podklady pro ocenění potřebujeme ?

 • Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) předmětné nemovitosti
 • Nabývací titul (např. kupní smlouva, darovací smlouva a pod.) u bytů také rozdělení domu na bytové jednotky (tzv. prohlášení vlastníka)
 • Kupní smlouvu (v případě kdy klient kupuje nemovitost – alespoň návrh této smlouvy)
 • Smlouvu o omezení vlastnických práv k nemovitosti, např. zřízení věcného břemene (v případě, kdy na nemovitosti vázne věcné břemeno, včetně geometrického plánu je li součástí)
 • Nájemní smlouvu, je-li na předmětné nemovitosti realizována
 • Stavební dokumentaci (u výstavby a větších rekonstrukcí nejlépe ověřená stavebním úřadem, u stávajících objektů, pokud není k dispozici, provedeme sami zaměření pro účely ocenění)
 • Územní rozhodnutí a stavební řízení (u ocenění výstavby nových staveb)
 • Rozpočet stavby (u výstavby a rekonstrukcí)
 • Energetický štítek (dle současných předpisů povinný u všech novostaveb a převáděných nemovitostí)
 • Datum ocenění (k jakému dni má být ocenění provedeno – např. ke dni úmrtí (dědické řízení), ke dni prodeje (pro FÚ), atd.)
 • dále si prosím připravte termíny rekonstrukcí a oprav oceňovaných nemovitostí (například celková rekonstrukce 2000, zateplení objektu 2010, výměna oken 2010, přezdění bytového jádra 2012 atd.), rok kolaudace nemovitosti (nebo povolení užívání) a další podklady dle situace

Rozsah naší působnosti pro účely oceňování

oceňujeme převážně v okrese Trutnov a okolních - Náchod, Semily, sousední část okresu Jičín

Doba zpracování

odhady a znalecké posudky běžně zpracováváme do pěti pracovních dnů, po dohodě je možné i rychleji. Náročné odhady a posudky dle náročnosti po dohodě.

Obvyklý průběh ocenění?

Po předchozí dohodě proběhne místní šetření - prohlídka přímo na dané nemovitosti, včetně zaměření a pořízení fotodokumentace. Je nutné zpřístupnění všech prostor nemovitosti včetně sklepa, půdy a příslušenství (garáž, kůlna apod.). V průběhu šetření dojde k předání podkladů, sepsání smlouvy o dílo a předání předem dohodnuté zálohy ve výši cca 60-70% ceny odhadu (pokud není odhad placen bankou).

Cena ocenění, respektive znaleckého posudku?

Cena je stanovena individuálně dle pracnosti a bude sdělena na vyžádání pro konkrétní nemovitost. K ceně přičítáme režijní náklady, cestovné dle smlouvy o dílo - nejsme plátci DPH.

Co je to tržní hodnota, nebo-li obvyklá cena?

Jednoduše řečeno je to odhad ceny, za kterou by se daná nemovitost dala prodat v současném stavu a místě. Často se plete s nabídkovou cenou, kterou je možné sledovat na inzertních serverech, kde jsou často nabízeny nemovitosti za mnohdy mnohem vyšší ceny, než za které se nakonec reálně prodají. Tržní hodnota nebo také obvyklá cena je odhad, který je ovlivněn řadou faktorů a musí vystihovat všechny možné aspekty trhu, technického stavu, vybavení, polohy, rozsahu souvisejících pozemků a další.

Co je to administrativní nebo-li zjištěná cena?

Tato cena se vypočítá podle obestavěného prostoru nemovitosti nebo podlahové plochy bytu s přičtením hodnoty pozemků a příslušenství- zjištěná podle oceňovacího předpisu, to je Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 sb. včetně prováděcích vyhlášek.